Privacyverklaring - adviseur

PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN, WEBSITE BEZOEKERS en NIEUWE ADVISEURS

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van bezoekers van de website, klanten en nieuwe adviseurs. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor uw Optidee-adviseur. Daarom verwerkt de Optidee-adviseur uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Het doel van deze privacyverklaring is om transparant te zijn over de manier waarop uw Optidee-adviseur uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. De Optidee-adviseur gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Op de persoonlijke website van uw Optidee adviseur kunt u deze privacyverklaring nalezen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Deze privacyverklaring maakt deel uit van elk contract tussen de Optidee-adviseur en de klant. De Optidee-adviseur die u adviseert is uw contractpartner wanneer u Optidee-producten bij hem of haar koopt en de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG.

U kunt altijd contact met uw Optidee-adviseur opnemen als u vragen hebt over dit privacy statement en/of de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de Optidee-adviseur staan op de persoonlijke website van de Optidee-adviseur of op uw factuur.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS

De Optidee-adviseur verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende doelen.

 1. Voor klantenservice: afhandeling van vragen / opmerkingen / klachten
  Via de website kunt u contact met de Optidee-adviseur opnemen via het contactformulier. Om uw vraag, klacht of opmerking te kunnen behandelen en op een eventueel later moment weer contact met u op te kunnen nemen, verwerkt de Optidee-adviseur persoonsgegevens. Voor dit doel verwerkt de Optidee-adviseur uw naam, contactgegevens en eventuele informatie die u tijdens ons contact aan verstrekt. De juridische basis voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang bij een effectief contact met klanten die vragen, opmerkingen of klachten hebben (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

 2. Voor het afhandelen van een bestelling en betaling
  Door het invullen en overhandigen van het bestelformulier voor de aankoop of het testen van een product of in het kader van een demonstratie, verwerkt de Optidee-adviseur de volgende persoonsgegevens: achternaam, voornaam, datum van de bezochte demonstratie, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

  De Optidee-adviseur gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst en de hiervoor benodigde communicatie met u. Dit betreft onder andere de voorbereiding, afsluiting, afhandeling, garantie en eventueel de herroeping van de koopovereenkomst. De gegevens worden door ons opgeslagen tot en met de volledige uitvoering van de koopovereenkomst. Indien sprake is van handelsrechtelijke en fiscale bewaartermijnen, kan de opslagduur maximaal 8 jaar bedragen, indien de noodzakelijkheid daartoe bestaat. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoer van de overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b) AVG).

 3. Voor het inplannen van demo’s, persoonlijk advies en marketing
  Via het contactformulier van de website is het mogelijk om een demonstratie in te plannen of om persoonlijk advies aan te vragen. Daarnaast kan uw Optidee-adviseur van tijd tot tijd de producten via e-mail promoten door het sturen van een nieuwsbrief of (persoonlijke) aanbieding. Voor dit doel wordt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt.

  U ontvangt alleen marketingberichten als i. u daar toestemming voor hebt gegeven, ii. daar om hebt gevraagd of iii. klant bent en niet hebt aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen. Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, dan kunt u op ieder moment uw toestemming intrekken door dat aan uw Optidee-adviseur per e-mail te laten weten. Het e-mailadres van de Optidee-adviseur vindt u op de website van uw Optidee-adviseur.  De juridische basis is uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of als u klant bent, het gerechtvaardigd belang van ons op een effectieve marketingcampagne (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 4. Voor meer informatie over de functie van Optidee-adviseur
  Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zelf ook Optidee-adviseur te worden, dan kunt u via het contactformulier op de website uw naam, telefoonnummer en e-mailadres achterlaten. Deze gegevens worden dan uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen om meer informatie te verschaffen over de functie van Optidee-adviseur. De juridische basis is uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of het gerechtvaardigd belang om op een effectieve manier tot een nieuwe samenwerking te komen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De Optidee-adviseur bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de Optidee-adviseur uw gegevens gebruikt en/of zo lang de wet verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor de boekhouding.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

De Optidee-adviseur verkoopt of verhandelt uw persoonsgegevens niet aan een derde partij. In beperkte gevallen kan een specifieke leverancier (als verwerker) toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Voordat de Optidee-adviseur uw gegevens deelt met zo’n derde partij zal de Optidee-adviseur zich verzekeren dat deze partij gehouden is aan strikte beveiligingsstandaards.

De Optidee-adviseur kan verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, zoals overheidsinstanties in overeenstemming met relevante wetgeving. Het kan ook noodzakelijk zijn dat de Optidee-adviseur uw persoonsgegevens moet overdragen om de wettige rechten van de Optidee-adviseur te beschermen, opnieuw in overeenstemming met de relevante wetgeving.

UW RECHTEN

U heeft het recht:

 1. inzage te verkrijgen in categorieën van verwerkte gegevens, verwerkingsdoeleinden, eventuele ontvangers van de gegevens en de geplande opslagduur (artikel 15 AVG);

 2. rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens te verkrijgen (artikel 16 AVG);

 3. verleende toestemming met onmiddellijke ingang voor toekomstig gebruik in te trekken (artikel 7, lid 3 AVG);

 4. bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op grond van een gerechtvaardigd belang, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie (artikel 21, lid 1 AVG);

 5. in bepaalde gevallen volgens artikel 17 AVG verwijdering van gegevens te eisen – in het bijzonder als de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel, onrechtmatig worden verwerkt, of als u uw toestemming heeft ingetrokken volgens (3) of bezwaar heeft gemaakt volgens (4) hierboven;

 6. onder bepaalde voorwaarden beperking van de verwerking van gegevens te verkrijgen, indien verwijdering niet mogelijk is of de verwijderingsplicht onderwerp van geschil is (artikel 18 AVG);

 7. op dataportabiliteit, dat wil zeggen dat u uw aan ons verstrekte gegevens in een machinaal leesbaar formaat zoals CSV kunt ontvangen en eventueel aan anderen kunt verzenden (artikel 20 AVG).

Om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken, kunt u contact opnemen met uw Optidee-adviseur.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk en daarom neemt uw Optidee-adviseur alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van de Optidee-adviseur kan worden verwacht om persoonsgegevens te beschermen.

WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Uw Optidee-adviseur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Uw Optidee-adviseur zal onderaan deze privacyverklaring de datum noemen wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig te controleren of u de laatste versie van deze privacyverklaring heeft gelezen.

KLACHTEN

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop uw gegevens worden gebruiken of hoe de Optidee-adviseur op uw privacy gerelateerde vragen reageert, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


 Privacyverklaring - Optidee

PRIVACYVERKLARING VOOR WEBSITE BEZOEKERS en NIEUWE ADVISEURS

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van bezoekers van de website en nieuwe adviseurs. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor Optidee Marketing GmbH (hierna: “Optidee”). Daarom verwerkt Optidee uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Het doel van deze privacyverklaring is om transparant te zijn over de manier waarop Optidee uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Optidee gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Op deze website van Optidee (www.optidee.nl) kunt u deze privacyverklaring nalezen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is:

Optidee Marketing GmbH
Enschedestr. 13-15
D-48529 Nordhorn
Tel.: 49 (0) 5921 – 8227 0
Fax: 49 (0) 5921 – 8227 18
www.optidee.biz
E-mail: info@optidee.com

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:
c/o OPTIDEE Marketing GmbH
Enschedestr. 13-15
48529 Nordhorn
Tel.: 49 (0) 30– 275833-8465
E-Mail: datenschutz@optidee.com

U kunt altijd contact met Optidee opnemen als u vragen hebt over dit privacy statement en/of de verwerking van uw persoonsgegevens.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS

Optidee verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende doelen.

 1. Om u te koppelen aan een lokale adviseur
  Via de website kunt u contact met Optidee opnemen via het contactformulier. Bijvoorbeeld om een demonstratie in te plannen, een brochure te ontvangen of meer informatie over onze producten aan te vragen. Opidee is een groothandel en levert producten niet direct aan klanten. Daarvoor hebben wij een uitgebreid netwerk van adviseurs. Om uw vragen te beantwoorden of om een demonstratie in te plannen zullen wij uw persoonsgegevens doorsturen aan de lokale adviseur bij u in de buurt. Deze adviseur verwerkt uw persoonsgegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over hoe de Optidee-adviseur met uw persoonsgegevens omgaan kunt u contact opnemen met uw Optidee-adviseur of de privacyverklaring op de persoonlijke website van uw Optidee-adviseur nalezen.

  Voor dit doel verwerkt de Optidee uw naam, contactgegevens en eventuele informatie die u in het contactformulier invoert. De juridische basis voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang bij een effectief contact met websitebezoekers (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

 2. Voor meer informatie over de functie van Optidee-adviseur
  Onze adviseurs zijn het gezicht en het hart van Optidee. Met hun persoonlijke en deskundige advies staan zij voor u klaar om u te informeren over de mogelijkheden om zelf ook Optidee-adviseur te worden. Uw adviseur vertelt u er graag meer over.

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zelf ook Optidee-adviseur te worden en hebt u geen Optidee-adviseur? Dan kunt u via het contactformulier op de website uw naam, telefoonnummer en e-mailadres achterlaten. Wij zullen dan uw persoonsgegevens doorsturen naar een actieve adviseur. Deze adviseur verwerkt uw persoonsgegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over hoe de Optidee-adviseur met uw persoonsgegevens omgaan kunt u contact opnemen met uw Optidee-adviseur of de privacyverklaring op de persoonlijke website van uw Optidee-adviseur nalezen. Deze gegevens worden dan uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen om meer informatie te verschaffen over de functie van Optidee-adviseur.

  De juridische basis is uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of het gerechtvaardigd belang om op een effectieve manier tot een nieuwe samenwerking te komen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Optidee bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor Optidee uw gegevens gebruikt en/of zo lang de wet verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor de boekhouding.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Optidee verkoopt of verhandelt uw persoonsgegevens niet aan een derde partij. In beperkte gevallen kan een specifieke leverancier (als verwerker) toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Voordat Optidee uw gegevens deelt met zo’n derde partij zal Optidee zich verzekeren dat deze partij gehouden is aan strikte beveiligingsstandaards.

Optidee kan verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, zoals overheidsinstanties in overeenstemming met relevante wetgeving. Het kan ook noodzakelijk zijn dat Optidee uw persoonsgegevens moet overdragen om de wettige rechten van Optidee te beschermen, opnieuw in overeenstemming met de relevante wetgeving.

UW RECHTEN

U heeft het recht:

 1. inzage te verkrijgen in categorieën van verwerkte gegevens, verwerkingsdoeleinden, eventuele ontvangers van de gegevens en de geplande opslagduur (artikel 15 AVG);

 2. rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens te verkrijgen (artikel 16 AVG);

 3. verleende toestemming met onmiddellijke ingang voor toekomstig gebruik in te trekken (artikel 7, lid 3 AVG);

 4. bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op grond van een gerechtvaardigd belang, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie (artikel 21, lid 1 AVG);

 5. in bepaalde gevallen volgens artikel 17 AVG verwijdering van gegevens te eisen – in het bijzonder als de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel, onrechtmatig worden verwerkt, of als u uw toestemming heeft ingetrokken volgens (3) of bezwaar heeft gemaakt volgens (4) hierboven;

 6. onder bepaalde voorwaarden beperking van de verwerking van gegevens te verkrijgen, indien verwijdering niet mogelijk is of de verwijderingsplicht onderwerp van geschil is (artikel 18 AVG);

 7. op dataportabiliteit, dat wil zeggen dat u uw aan ons verstrekte gegevens in een machinaal leesbaar formaat zoals CSV kunt ontvangen en eventueel aan anderen kunt verzenden (artikel 20 AVG).

Om van bovenstaande rechten gebruik te kunnen maken, kunt u contact opnemen met Optidee.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk en daarom neemt Optidee alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van Optidee kan worden verwacht om persoonsgegevens te beschermen.

WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Optidee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Optidee zal onderaan deze privacyverklaring de datum noemen wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig te controleren of u de laatste versie van deze privacyverklaring heeft gelezen.

KLACHTEN

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop uw gegevens worden gebruiken of hoe Optidee op uw privacy gerelateerde vragen reageert, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen en in overeenstemming met de betreffende voorschriften voor gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeren wij u over de gegevensverwerking in het kader van onze website www.optidee.biz

1 Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving is:

Optidee Marketing GmbH
Enschedestr. 13-15
D-48529 Nordhorn

Tel.: 49 (0) 5921 – 8227 0
Fax: 49 (0) 5921 – 8227 18

www.optidee.biz
E-mail: info@optidee.com

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

c/o OPTIDEE Marketing GmbH
Enschedestr. 13-15
48529 Nordhorn

Tel.: 49 (0) 30– 275833-8465
E-Mail: datenschutz@optidee.com

2 Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking van de gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende rechtsgronden voor gegevensverwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en alle andere betreffende wetgeving.

2.1 Informatief gebruik van onze website
Wanneer u de website gebruikt voor informatieve doeleinden, dus als u zich niet aanmeldt, registreert of anderszins informatie verstrekt om de website te gebruiken, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser verzendt om uw bezoek van de website mogelijk te maken. Dit zijn:

•    IP-adres
•    Datum en tijdstip van het verzoek
•    Tijdzoneverschil
•    Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
•    Toegangsstatus/HTTP-statuscode
•    Overgedragen datahoeveelheid
•    Website waarvan het verzoek afkomstig is
•    Browser
•    Besturingssysteem en bijbehorende interface
•    Taal en versie van de browsersoftware.

We bewaren deze gegevens voor beperkte tijd in de vorm van logbestanden, om eventuele technische problemen te analyseren en op te lossen. De wettelijke grondslag voor dit gerechtvaardigd belang is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Vanwege de aard van internet worden deze gegevens onvermijdelijk op verschillende servers verwerkt totdat uw verzoek op onze webserver aankomt; daarom is tevens verzameling en gebruik in "derde landen" (bijvoorbeeld de VS) mogelijk. Ons bedrijf heeft geen enkele invloed op deze gang van zaken. Afgezien van deze dwingende technische omstandigheden, verstrekt de aanbieder van deze website geen persoonsgegevens aan staten die buiten het toepassingsgebied van de EU-verordening gegevensbescherming vallen respectievelijk een onvoldoende niveau van gegevensbescherming hebben.

Naast het zuiver informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten die u indien gewenst kunt gebruiken. Hiervoor dient u normaal gesproken extra persoonlijke informatie te verstrekken, die wij gebruiken om de dienst te verlenen. Indien aanvullende vrijwillige gegevens mogelijk zijn, worden deze als zodanig aangegeven.

2.2 Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.
Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor latere bezoeken, indien u een account bij ons hebt. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen. Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

•    Transient cookies (temporair gebruik)
•    Persistent cookies (tijdelijk beperkt gebruik).

Transient cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name de session cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden gekoppeld aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar de website. De session cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u de browser sluit.

Persistent cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment via de veiligheidsinstellingen van uw browser verwijderen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is artikel 6, lid 1 eerste zin, onder f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking ligt in de correcte werking van de website, het beschikbaar stellen van basisfuncties en het afstemmen van onze websitepagina's op gewenste interessegebieden.
Deze informatie wordt afzonderlijk opgeslagen van eventuele overige aan ons verstrekte informatie. In het bijzonder worden de gegevens van de cookies niet gekoppeld aan uw andere gegevens.

U kunt al opgeslagen cookies op uw apparaat op elk moment verwijderen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u uw browser zo instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen weigeren en automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site worden beperkt.

Bijbehorende instructies vindt u op de helppagina van uw browser:

•    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
•    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
•    Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
•    Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
•    Safari op IOS: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
•    Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/de/controlPages.html

2.3 Contactformulier 

Als u contact met ons opneemt via het formulier (stylist, gastvrouw of contact) op de website of per e-mail, worden uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, adres, postcode en mededeling door ons opgeslagen en hoe u op ons attent bent geworden. Het doel hiervan is uw vragen te beantwoorden en u informatiemateriaal toe te sturen. Uw verstrekte gegevens worden opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor mogelijke vervolgvragen. De gegevensverwerking van de via het contactformulier verstrekte gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Als u contact met ons opneemt om een aanbod op te vragen, vindt verwerking van de via het contactformulier verstrekte gegevens plaats voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, onder b) AVG). Uw gegevens worden na een bepaalde tijd verwijderd.

2.4 Doorgifte

Doorgifte van de gegevens aan derden vindt niet plaats, indien dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie met de gebruiker of voor het beschikbaar stellen van gekozen diensten of indien hiertoe geen wettelijke of van overheidswege gegeven verplichting bestaat. Er vindt ook geen doorgifte van gegevens aan derde landen plaats.

2.5 Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant desbetreffende sollicitatiedocumenten elektronisch verzendt, bijvoorbeeld per e-mail. Houd er rekening mee dat uw sollicitatie per e-mail in niet-versleutelde vorm wordt verzonden. Als u dit niet wilt, stuur ons dan uw sollicitatiedocumenten per post.

Als wij een arbeidsovereenkomst sluiten met een sollicitant, worden de overgedragen gegevens met het oog op de vestiging van de arbeidsverhouding opgeslagen, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na bekendmaking van het afwijzingsbesluit verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering geen afbreuk doet aan andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure volgens de Duitse Algemene wet gelijke behandeling.

3 Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Doorgifte aan externe dienstverleners
Wij maken voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen deels gebruik van externe dienstverleners. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met de AVG en waarborgt de bescherming van de rechten van de betrokkenen.

Doorgifte aan andere ontvangers
Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens indien nodig doorgeven aan andere ontvangers, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke meldingsverplichtingen aan autoriteiten.

4 Uw rechten

U heeft het recht:

(1) inzage te verkrijgen over categorieën van verwerkte gegevens, verwerkingsdoeleinden, eventuele ontvangers van de gegevens, de geplande opslagduur (artikel 15 AVG);
(2) rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens te verkrijgen (artikel 16 AVG);
(3) verleende toestemming met onmiddellijke ingang voor toekomstig gebruik in te trekken(artikel 7, lid 3 AVG);
(4) bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op grond van een gerechtvaardigd belang, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie (artikel 21, lid 1 AVG);
(5) in bepaalde gevallen in het kader van artikel 17 AVG verwijdering van gegevens te eisen – in het bijzonder als de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel of onrechtmatig worden verwerkt, of als u uw toestemming heeft ingetrokken overeenkomstig (3) of bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig (4) hierboven;
(6) onder bepaalde voorwaarden beperking van de verwerking van gegevens te verkrijgen, indien verwijdering niet mogelijk is of de verwijderingsplicht onderwerp van geschil is (artikel 18 AVG);
(7) op dataportabiliteit, dat wil zeggen dat u uw al aan ons verstrekte gegevens in een machinaal leesbaar formaat zoals CSV kunt ontvangen en eventueel aan anderen kunt verzenden (artikel 20 AVG).

Gelieve alle verzoeken om informatie, verwijdering en inzage of aanvragen over dataportabiliteit en bezwaren over gegevensverwerking en dergelijke aan onze externe functionaris voor gegevensbescherming te richten.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een schending vormt van het gegevensbeschermingsrecht of dat uw privacyrechten op andere wijze worden geschonden, kunt u zich ook melden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld bij de autoriteit voor gegevensbescherming van de deelstaat Nedersaksen.

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße  5
30159 Hannover

Tel.: 0511 120-4500
Fax.: 0511 120-4599

https://www.navo.niedersachsen.de/navo2/portal/csend/8915/fileget/dsbeschwerdeformular.html

Bevoegde toezichthoudende autoriteit Nederland:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-start-onderzoek-naar-naleving-privacyregels-door-private-sectoren

5 Reguliere termijnen voor het verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van uw internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, verwijderen wij na zeven dagen. Als het doel van de opslag vervalt of als een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd. Bovendien slaan wij uw persoonsgegevens op indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Overeenkomstige bewaar- en opslagplichten resulteren onder meer uit het Duitse Wetboek van koophandel en de Duitse Accijnzenwet.

6 Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, om deze aan te passen aan een veranderde juridische situatie of bij wijzigingen in ons aanbod.