Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen en in overeenstemming met de betreffende voorschriften voor gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeren wij u over de gegevensverwerking in het kader van onze website www.optidee.biz

1 Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving is:

Optidee Marketing GmbH
Enschedestr. 13-15
D-48529 Nordhorn

Tel.: 49 (0) 5921 – 8227 0
Fax: 49 (0) 5921 – 8227 18

www.optidee.biz
E-mail: info@optidee.com

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

c/o OPTIDEE Marketing GmbH
Enschedestr. 13-15
48529 Nordhorn

Tel.: 49 (0) 30– 275833-8465

E-Mail: datenschutz@optidee.com

2 Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking van de gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende rechtsgronden voor gegevensverwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en alle andere betreffende wetgeving.

2.1 Informatief gebruik van onze website

Wanneer u de website gebruikt voor informatieve doeleinden, dus als u zich niet aanmeldt, registreert of anderszins informatie verstrekt om de website te gebruiken, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser verzendt om uw bezoek van de website mogelijk te maken. Dit zijn:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen datahoeveelheid
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en bijbehorende interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

We bewaren deze gegevens voor beperkte tijd in de vorm van logbestanden, om eventuele technische problemen te analyseren en op te lossen. De wettelijke grondslag voor dit gerechtvaardigd belang is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Vanwege de aard van internet worden deze gegevens onvermijdelijk op verschillende servers verwerkt totdat uw verzoek op onze webserver aankomt; daarom is tevens verzameling en gebruik in "derde landen" (bijvoorbeeld de VS) mogelijk. Ons bedrijf heeft geen enkele invloed op deze gang van zaken. Afgezien van deze dwingende technische omstandigheden, verstrekt de aanbieder van deze website geen persoonsgegevens aan staten die buiten het toepassingsgebied van de EU-verordening gegevensbescherming vallen respectievelijk een onvoldoende niveau van gegevensbescherming hebben.

Naast het zuiver informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten die u indien gewenst kunt gebruiken. Hiervoor dient u normaal gesproken extra persoonlijke informatie te verstrekken, die wij gebruiken om de dienst te verlenen. Indien aanvullende vrijwillige gegevens mogelijk zijn, worden deze als zodanig aangegeven.

2.2 Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor latere bezoeken, indien u een account bij ons hebt. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen. Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Transient cookies (temporair gebruik)
 • Persistent cookies (tijdelijk beperkt gebruik).

Transient cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name de session cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden gekoppeld aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar de website. De session cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of wanneer u de browser sluit.

Persistent cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment via de veiligheidsinstellingen van uw browser verwijderen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is artikel 6, lid 1 eerste zin, onder f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking ligt in de correcte werking van de website, het beschikbaar stellen van basisfuncties en het afstemmen van onze websitepagina's op gewenste interessegebieden.

Deze informatie wordt afzonderlijk opgeslagen van eventuele overige aan ons verstrekte informatie. In het bijzonder worden de gegevens van de cookies niet gekoppeld aan uw andere gegevens.

U kunt al opgeslagen cookies op uw apparaat op elk moment verwijderen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u uw browser zo instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen weigeren en automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site worden beperkt.

Bijbehorende instructies vindt u op de helppagina van uw browser:

2.3 Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het formulier (stylist, gastvrouw of contact) op de website of per e-mail, worden uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, adres, postcode en mededeling door ons opgeslagen en hoe u op ons attent bent geworden. Het doel hiervan is uw vragen te beantwoorden en u informatiemateriaal toe te sturen. Uw verstrekte gegevens worden opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor mogelijke vervolgvragen. De gegevensverwerking van de via het contactformulier verstrekte gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Als u contact met ons opneemt om een aanbod op te vragen, vindt verwerking van de via het contactformulier verstrekte gegevens plaats voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, onder b) AVG). Uw gegevens worden na een bepaalde tijd verwijderd.

2.4 Doorgifte

Doorgifte van de gegevens aan derden vindt niet plaats, indien dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie met de gebruiker of voor het beschikbaar stellen van gekozen diensten of indien hiertoe geen wettelijke of van overheidswege gegeven verplichting bestaat. Er vindt ook geen doorgifte van gegevens aan derde landen plaats.

2.5 Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant desbetreffende sollicitatiedocumenten elektronisch verzendt, bijvoorbeeld per e-mail. Houd er rekening mee dat uw sollicitatie per e-mail in niet-versleutelde vorm wordt verzonden. Als u dit niet wilt, stuur ons dan uw sollicitatiedocumenten per post.

Als wij een arbeidsovereenkomst sluiten met een sollicitant, worden de overgedragen gegevens met het oog op de vestiging van de arbeidsverhouding opgeslagen, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na bekendmaking van het afwijzingsbesluit verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering geen afbreuk doet aan andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure volgens de Duitse Algemene wet gelijke behandeling.

3 Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Doorgifte aan externe dienstverleners

Wij maken voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen deels gebruik van externe dienstverleners. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met de AVG en waarborgt de bescherming van de rechten van de betrokkenen.

Doorgifte aan andere ontvangers

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens indien nodig doorgeven aan andere ontvangers, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke meldingsverplichtingen aan autoriteiten.

4 Uw rechten

U heeft het recht:

(1) inzage te verkrijgen over categorieën van verwerkte gegevens, verwerkingsdoeleinden, eventuele ontvangers van de gegevens, de geplande opslagduur (artikel 15 AVG);
(2) rectificatie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens te verkrijgen (artikel 16 AVG);
(3) verleende toestemming met onmiddellijke ingang voor toekomstig gebruik in te trekken(artikel 7, lid 3 AVG);
(4) bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op grond van een gerechtvaardigd belang, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie (artikel 21, lid 1 AVG);
(5) in bepaalde gevallen in het kader van artikel 17 AVG verwijdering van gegevens te eisen – in het bijzonder als de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel of onrechtmatig worden verwerkt, of als u uw toestemming heeft ingetrokken overeenkomstig (3) of bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig (4) hierboven;
(6) onder bepaalde voorwaarden beperking van de verwerking van gegevens te verkrijgen, indien verwijdering niet mogelijk is of de verwijderingsplicht onderwerp van geschil is (artikel 18 AVG);
(7) op dataportabiliteit, dat wil zeggen dat u uw al aan ons verstrekte gegevens in een machinaal leesbaar formaat zoals CSV kunt ontvangen en eventueel aan anderen kunt verzenden (artikel 20 AVG).

Gelieve alle verzoeken om informatie, verwijdering en inzage of aanvragen over dataportabiliteit en bezwaren over gegevensverwerking en dergelijke aan onze externe functionaris voor gegevensbescherming te richten.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een schending vormt van het gegevensbeschermingsrecht of dat uw privacyrechten op andere wijze worden geschonden, kunt u zich ook melden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld bij de autoriteit voor gegevensbescherming van de deelstaat Nedersaksen.

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße  5
30159 Hannover

Tel.: 0511 120-4500
Fax.: 0511 120-4599

https://www.navo.niedersachsen.de/navo2/portal/csend/8915/fileget/dsbeschwerdeformular.html

Bevoegde toezichthoudende autoriteit Nederland:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-start-onderzoek-naar-naleving-privacyregels-door-private-sectoren

 5 Reguliere termijnen voor het verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van uw internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, verwijderen wij na zeven dagen. Als het doel van de opslag vervalt of als een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd. Bovendien slaan wij uw persoonsgegevens op indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Overeenkomstige bewaar- en opslagplichten resulteren onder meer uit het Duitse Wetboek van koophandel en de Duitse Accijnzenwet.

6 Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, om deze aan te passen aan een veranderde juridische situatie of bij wijzigingen in ons aanbod.